browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 – 7. ročník – (21.3.2013)

Posted by on 11. januára 2015

Zdroj: http://www.nocka.sk/narodna-osveta/slovenska-kronika/2012

Výber z textu, krátené

Celoštátna súťaž o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, publikáciu o kultúrnom dedičstve, kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, prísloví, porekadiel, úsloví, povestí a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia venovaná RNDr. Ladislavovi Jasenákovi

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 7. ROČNÍKA SÚŤAŽE SLOVENSKÁ KRONIKA, vyhlásená  21.  marca 2013 v Martine

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

A.   KATEGÓRIA KRONIKA OBCE, MESTA A ŠPECIFICKÁ KRONIKA

B.   KATEGÓRIA MONOGRAFIA OBCE, MESTA, MIKROREGIÓNU, REGIÓNU A PUBLIKÁCIA O KULTÚRNOM DEDIČSTVE

C.   KATEGÓRIA KULTÚRNOTURISTICKÝ A KULTÚRNOINFORMAČNÝ A MATERIÁL

————————————————————

B. KATEGÓRIA MONOGRAFIA OBCE, MESTA, MIKROREGIÓNU, REGIÓNU A PUBLIKÁCIA O KULTÚRNOM DEDIČSTVE

Cena Ladislava Jasenáka v kategórii monografia mesta, obce, mikroregiónu, regiónu a publikácia o kultúrnom dedičstve:

Encyklopédia Suchohradu – autor: doc. PhDr. František Višváder – za výnimočné encyklopedické dielo o obci

 

B.1. Monografia obce

B.1.1 VEDECKÁ A VEDECKO-POPULARIZAČNÁ MONOGRAFIA OBCE

1. miesto: Moravany nad Váhom od najstarších čias po dnešok – autor: Miloš Marek a kol.

2. miesto: monografie Pivnica – Kultúrne tradície Slovákov v Báčke – autori: Jaroslav Čukan (ed.) a kol. – za publikáciu o kultúre slovenskej osady v srbskej Vojvodine  s desiatimi kapitolami od autorov zo Slovenska – a Butín – Kultúrne tradície Slovákov v rumunskom Banáte – autor: Jaroslav Čukan a kol. – za publikáciu o histórii slovenskej obce založenej na území Rumunska

3. miesto: Dejiny Betlanoviec – autor: doc. PhDr. Ivan Chalupecký

MIMORIADNA CENA – in memoriam: Poctivá obec budmerická: Starodávna história – autor: Ján Tibenský – za metodicky vzorovú a čitateľsky pútavú monografiu obce

Čestné uznanie: Nitrianska Blatnica – autor: PaedDr. Drahomír TrsťanČestné uznanie: Veľké Lovce v premenách času – autori: Ing. Ján Orša a Terézia Pavlatovská

 

B.1.2 POPULARIZAČNÁ – TEXTOVO-OBRAZOVÁ ALEBO OBRAZOVO-TEXTOVÁ MONOGRAFIA OBCE

1. miesto: monografie Nedožery-Brezany: Pamäť dediny a ľudí v nej – autori: Lukáš Grešner a Iveta Géczyová – a Bystričany – Dianie v obci od prvopočiatkov – autorka: Iveta Géczyová

2. miesto: Malé Lednice – autori: PhDr. Pavol Vitko a kol.

3. miesto: Štrbské premeny – autorka: PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

3. miesto: Dolná Súča – autori: Ján Podolák a kol. – za vlastivednú monografiu obce

MIMORIADNA CENA – in memoriam: Nová kniha o Lábe – autor: MVDr. Pavol Hallon

Čestné uznanie: monografia Margecany: Kronika obce – Mgr. Bohumil Kaman

Čestné uznanie: Najstaršie dejiny obce Hodruša-Hámre – autor: Vít Priesol

Čestné uznanie: Tvrdošovce – Tardoskedd – autor: Ing. František Buda

Čestné uznanie: Uhrovec – Modrá: Projekt Živá škola – vydavateľ: obec Uhrovec – za publikáciu i podnetnom projekte základnej školy

Čestné uznanie: Slovenská Ľupča – zostavovatelia: Ing. Juraj Dávid, Ing. Elena Debnárová, Marta Dvoranová

Čestné uznanie: Veľké Zálužie – obec s históriou – autor: PhDr. Peter Keresteš

 

B.2 Monografia mesta, mikroregiónu, regiónu

B.2.1 VEDECKÁ A VEDECKO-POPULARIZAČNÁ MONOGRAFIA MESTA, MESTSKEJ ČASTI

1. miesto: Dejiny Bratislavy 1 – autori: Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová

2. miesto: História jednej myšlienky (1934 – 2009) – autor: PhDr. Božena Malovcová – za monografiu o histórii a súčasnosti mesta Svit

3. miesto: História Kežmarku od polovice 18. storočia – zostavovatelia: Dr. Nora Baráthová, Mgr. Marta Kučerová, Mgr. Karin Fábrová, PhD., a RNDr. Vladimír Vráblik

Čestné uznanie: Dejiny Michaloviec – autori: Ing. Vladimír Sekela, Mgr. Mikuláš Jáger

Čestné uznanie: Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves – od najstarších čias po súčasnosť – autorka: PhDr. Ružena Kormošová

Čestné uznanie: Šurany v zrkadle dejín – autor: Jozef Šutka

 

B.2.2 POPULARIZAČNÁ – TEXTOVO-OBRAZOVÁ ALEBO OBRAZOVO-TEXTOVÁ MONOGRAFIA MESTA, MESTSKEJ ČASTI

1. miesto: Monografia mesta Levice – autorka: Mgr. Marta Švolíková

2. miesto: Mesto Stupava v minulosti a dnes – autori: Anton Hrnko a kol.

Čestné uznanie: Sabinov: Mesto v premenách času – autori: Ing. Peter Molčan, Dionýz Dugas (fotografie a grafická úprava)

Čestné uznanie: Nové Zámky: Mesto meniace sa v čase – autor: Johann Müllauer

 

B.2.3 POPULARIZAČNÁ – TEXTOVO-OBRAZOVÁ ALEBO OBRAZOVO-TEXTOVÁ MONOGRAFIA MIKROREGIÓNU

1. miesto: Krásny kraj muránsky: Muráň – autori: Vladimír Bárta ml., Maroš Detko, Peter Glocko – za publikáciu o prírodných krásach muránskej krajiny

2. miesto: Skalica a Záhorie – autori: Pavol Dinka (zost.), František Buchta

B.2.4 VEDECKÁ A VEDECKO-POPULARIZAČNÁ MONOGRAFIA REGIÓNU

1. miesto: Gemer-Malohont – autori: Ján Michálek a kol. – za národopisnú monografiu

————————————————————

(Výsledková listina bola schválená na zasadaniach odbornej poroty 7. ročníka súťaže  Slovenská kronika 2012 zo dňa 15. 3. a 18. 3. 2013 na základe výstupov zo zasadaní subkomisií pre jednotlivé kategórie.)

Zdroj: http://www.nocka.sk/narodna-osveta/slovenska-kronika/2012

Comments are closed.