browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SLOVENSKÁ KRONIKA 2014 – 8. ročník – (26.11.2014)

Posted by on 11. januára 2015

Zdroj: http://www.nocka.sk/vzdelavacia-cinnost/vzdelavanie/slovenska-kronika/2014/vysledky

Výber z textu, krátené

Oceniť uchovávanie nehmotného kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Taký bol cieľ súťaže Slovenská kronika 2014, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum spolu so Slovenským národným archívom, Etnografickým múzeom Martin a Združením miest a obcí Slovenska.
Slávnostné udeľovanie sa cien sa konalo v stredu 26. novembra 2014 v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine.

Päťčlenná porota súťaže Slovenská kronika 2014, ktorej predsedom bol riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr. Radoslav Ragač  PhD., posudzovala celkovo 26 kroník a 58 monografií, 9 z nich, ktoré vyšli v roku 2014, presunula do ďalšieho ročníka súťaže. Podľa propozícií súťaže porota posudzovala len monografie vydané do roku 2013.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

A.   KRONIKY

B.   MONOGRAFIE

————————————————————

B.   Monografie

B.1.1 Monografia obce – Vedecká alebo vedecko-popularizačná
Hlavná cena – REJDOVÁ
B.1.2. Monografia obce – Popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová
Hlavná cena – JAROK
Cena za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu obce Bánov, Kocurany a Spišské Hanušovce
B.2.1. Monografia mesta alebo mestskej časti – Vedecká alebo vedecko-popularizačná
Hlavná cena – PRIEVIDZA
B.2.2. Monografia mesta alebo mestskej časti – Popularizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-textová
Hlavná cena – KRÁĽOVSKÝ CHLMEC a ČUNOVO
B.3.1. Publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej  architektúry, národných kultúrnych pamiatkach a pod.
Hlavná cena – TRNAVA; ŠURIANSKY CUKROVAR
B.3.2. Publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle, tradičnej ľudovej strave a pod.
Hlavná cena – ĽUDOVÝ ODEV ILAVSKEJ KOTLINY; KERAMIKÁRSKY MAJSTER RUDOLF BARČÍK
Cena za systematické mapovanie obyčajov  regiónu
Autorky monografií: Mária Adamová, Zuzana Kollárová, Terézia Kvapilová

Mimoriadne cena za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu
Monografia – Rodom a srdcom z Oravy
Monografia – Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov

————————————————————

Zdroj: http://www.nocka.sk/vzdelavacia-cinnost/vzdelavanie/slovenska-kronika/2014/vysledky

Comments are closed.