browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

O najlepšiu monografiu regiónu Topoľčany

Posted by on 26. januára 2013

 

Článok z roku 2008

V uplynulých dňoch Národopisný odbor úspešne zavŕšil dlhodobejšie úsilie prispieť k vyššej kvalite lokálnych vlastivedných monografií miest a obcí. Jednu z foriem motivácie obecných a mestských úradov sme hľadali vo využití súťaživosti a v oceňovaní najlepších publikácií, ktoré boli vydané v istom regióne. Prvý ročník takto zameranej celoslovenskej súťaže sa ako pilotný projekt uskutočnil v roku 2008 v regióne Topoľčany. Súťaž vyhlásil a organizačne zabezpečil Národopisný odbor Matice slovenskej v spolupráci s Tríbečským múzeom v Topoľčanoch.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže „O najlepšiu monografiu regiónu Topoľčany spolu s odovzdávaním ocenení víťazným obciam sa uskutočnilo v utorok 9.12.2008 o 13.00 hodine v budove Mestského úradu v Topoľčanoch. Stalo sa úvodným programom zasadnutia Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska –Tribečsko-inoveckého regiónu. Na úvod slávnostnej ceremónie predseda Národopisného odboru MS pozdravil prítomných predstaviteľov samosprávy, ako aj hostí. Poďakoval im za prácu, ktorú vykonávajú v oblasti dokumentácie a knižnej prezentácie vlastných dejín a kultúrnych hodnôt a tradícií svojich obcí, ktoré v priebehu času vytvorili ich predkovia. Monografie sa tak stávajú zdrojom zdravého sebavedomia, hrdosti a lokálpatriotizmu ako skutočného vlastenectva a dokumentom našej jedinečnosti v rodine európskych národov. Lebo „nielen chlebom je človek živý“ a na druhej strane platí pravda, že napísané zostáva. Preto ich vyzval, aby pokračovali v podpore rozvoju kultúrneho života obcí.

Osobitne poďakoval predovšetkým Nadácii Matice slovenskej, ktorá finančne prispela na realizáciu súťaže, ďalej Slovenskej archeologickej a historickej spoločnosti a spoluorganizátorom, Regionálnemu združeniu miest a obcí Slovenska –Tribečsko-inoveckému regiónu v osobe Ing. Juraja Soboňu ako členovi hodnotiacej komisie a Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý zastupoval PhDr. Miloš Bača.

Ocenené boli teda nasledovné obecné a mestské monografie: 1. cenu získala obec Radošina za publikáciu kolektívu autorov pod názvom „Knižka o Radošine“ (r.2002). Na druhom mieste sa umiestnila monografia „Krušovce 760“ (1995), na treťom monografia „Nemčice“(2003). Osobitné ocenenie porota udelila monografii „Veľké Ripňany“ (2006) a „Topoľčany vo vrstvách vekov“ (1997). Ceny tvorili plakety v kazetách a knižné dary. Okrem toho všetky obce, ktoré sa do súťaže prihlásili, dostali pamätný list súťaže a knižné ceny.

Cieľom súťaže je podnietiť aj do budúcnosti vydávanie lokálnych monografií, tak obecných, ako aj mestských a hlavne skvalitniť ich prípravu a zvýšiť odbornú a grafickú úroveň vydávaných publikácií. Národopisný odbor ponúka obciam pri ich tvorbe svoju odbornú a metodickú pomoc.

Súťaž o najlepšie vlastivedné monografie miest a obcí jednotlivých regiónov Slovenska sa riadi svojim štatútom, ktorý určuje podmienky súťaže, súťažné kategórie, kritériá hodnotenia lokálnych monografií (vypracovali Mojmír Benža a Ladislav Mlynka). Do súťaže sa v r. 2008 zapojilo vyše dvadsať obcí regiónu Topoľčany, odborná komisia posudzovala celkove 23 lokálnych monografií, resp. publikácií.

Hodnotiace kritériá obsahujú posudzovanie komplexnosti štruktúry monografie, kvalitatívnych parametrov jej častí, resp. kapitol, začlenenie dejín a kultúry lokality do širšieho regionálneho a národného kontextu, odborná úroveň využitia prameňov a literatúry a jej citovanie, jazyková a grafická úroveň publikácie, a pod. O poradí súťažných monografií rozhodovala na základe uvedených kritérií 11-členná porota, odborná komisia, ktorej predsedal Ladislav Mlynka, výkonnou tajomníčkou komisie bola PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Komisiu tvorili hlavne etnológovia a historici. Členovia: PhDr. Mojmír Benža, CSc., Ústav etnológie SAV, podpredseda Národopisnej spoločnosti Slovenska; PhDr. Eva Pančuhová, Slovenské národné múzeum v Martine; PhDr. Martina Bocánová, Katedra etnológie a etnomuzikológie UKF Nitra; PhDr. Martin Priečko, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM Trnava; Mgr. Juraj Janto, tajomník Národopisného odboru MS;  historici Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Katedra etnológie a kultúrnej antropológie UK Bratislava a PhDr. Milan Šišmiš za Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV Bratislava; už spomenutí PhDr. Miloš Bača a Ing. Juraj Soboňa ako zástupcovia regiónu.

V budúcich rokoch predpokladáme pokračovanie v súťaži v ďalších regiónoch Slovenska (Liptov, Orava, Záhorie, Kysuce, Turiec, atď.), v úzkej spolupráci s regionálnymi kultúrnymi organizáciami a ich zriaďovateľmi, ako aj s podporou regionálnych združení miest a obcí Slovenska.

Ladislav Mlynka, predseda NO MS

mlynka@fphil.uniba.sk,

Bratislava 12.december 2008

Zdroj: http://www.matica.sk/index.php?D=597&L=2&lang=sk

Comments are closed.